33 Cdo 4573/2014
Datum rozhodnutí: 12.11.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201433 Cdo 4573/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce P. Č., místem podnikání Trutnov, Polská 189, identifikační číslo: 486 27 992, zastoupeného JUDr. Hanou Poprachovou, advokátkou se sídlem Trutnov, Svatojanské náměstí 47, proti žalovanému R. K., zastoupenému JUDr. Lukášem Havlem, advokátem se sídlem Trutnov, Libušinka 180, o zaplacení 244.807,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 9 C 46/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. května 2014, č. j. 19 Co 74/2014-314, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 11.616,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Hany Poprachové, advokátky se sídlem Trutnov, Svatojanské náměstí 47.
O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Trutnově rozsudkem ze dne 18. září 2013, č. j. 9 C 46/2010-259, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 355.121,50 Kč s blíže specifikovanými úroky z prodlení (výrok I.), žalobu o zaplacení 244.914,50 Kč zamítl (výrok II.), zamítl vzájemný návrh žalovaného o zaplacení 262.624,- Kč (výrok III.), a rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu (výroky IV. a V.).
Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 20. května 2014, č. j. 19 Co 74/2014-314, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. v rozsahu povinnosti žalovaného zaplatit žalobci 244.807,50 Kč s blíže specifikovanými úroky z prodlení potvrdil (výrok I.), ve zbývající části jej změnil tak, že žalobu o zaplacení 110.314,- Kč s příslušenstvím zamítl (výrok II.), rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok III.) a o náhradě nákladů řízení státu (výrok IV.).
Proti výrokům I., III. a IV. odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.
V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 1. a 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ).
Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
V dané věci dovolání (posuzováno podle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem žalovaný spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v § 237 o. s. ř. považuje za splněné. Pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. není způsobilým vymezením přípustnosti dovolání (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 29 ICdo 43/2013, ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2014, ze dne 23. 10. 2013, sen. zn. 29 NSCR 55/2013, ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, a ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 80/2013).
Nejvyšší soud dovolání žalovaného odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.), neboť v dovolacím řízení nelze pokračovat pro vadu, kterou žalovaný včas (tj. po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2013, sen. zn. 29 NSCR 51/2013, ze dne 31. 10. 2013, sen. zn. 29 NSCR 92/2013, a ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jež obstálo i v ústavní rovině; Ústavní soud ústavní stížnost proti němu podanou usnesením ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, odmítl ).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2014

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu