33 Cdo 4526/2011
Datum rozhodnutí: 17.01.2012
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.33 Cdo 4526/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně K. D. , zastoupené JUDr. Čestmírem Kubátem, CSc., advokátem se sídlem Praha 1, Maiselova 19, proti žalovanému K. D., zastoupenému Mgr. Jakubem Drábkem, advokátem se sídlem Praha 2, Oldřichova 23, o zaplacení částky 279.250,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 38 C 133/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2011, č. j. 70 Co 215/2011-66, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 4. března 2011, č. j. 38 C 133/2010-47, ve znění opravného usnesení ze dne 17. května 2011, č. j. 38 C 133/2010-62, odmítl pro opožděnost (§ 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. ) odvolání žalovaného proti rozsudku tohoto soudu ze dne 24. listopadu 2010, č. j. 38 C 133/2010-29; současně rozhodl o nákladech řízení.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. června 2011, č. j. 70 Co 215/2011-66, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které však není přípustné (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 41/2003).
Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobkyni v tomto řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalovanému právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 17. ledna 2012

JUDr. Blanka M o u d r á, v. r.
předsedkyně senátu