33 Cdo 4398/2010
Datum rozhodnutí: 29.11.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 4398/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. K. , proti žalovanému Mgr. J. M. , zastoupenému JUDr. Karlem Cieslarem, advokátem se sídlem v Třinci, 1. máje 493, o 71.297,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 9 C 269/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 3. 2010, č.j. 57 Co 57/2010-229, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Okresní soud ve Frýdku - Místku výrokem I. rozsudku ze dne 22. 9. 2009, č.j. 9 C 269/2003-186, řízení co do 71.297,10 Kč s 8,5 % úroky z prodlení z 81.447,10 Kč od 21. 8. 2001 do zaplacení a 3,5 % úroky z prodlení z 59.850,- Kč od 1. 1. 2003 do zaplacení zastavil, jelikož žalobce vzal v tomto rozsahu žalobu zpět (§ 96 odst. 1, 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ), a výroky III. a IV. rozhodl o nákladech řízení. Krajský soud v záhlaví uvedeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně v dovoláním dotčených výrocích I., III. a IV. potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Žalobce napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, které není objektivně přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. Ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají, neboť se nejedná o žádný ze zde taxativně vyjmenovaných případů. Dovolání není přípustné ani podle § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61, k přípustnosti dovolání proti nákladovým výrokům srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2003 pod č. 4).
Nejvyšší soud proto, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovanému, který by na jejich náhradu jinak měl právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2010


JUDr. Pavel K r b e k, v. r. předseda senátu