33 Cdo 4358/2013
Datum rozhodnutí: 23.01.2014
Dotčené předpisy: § 28 odst. 2 o. s. ř., § 240 odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 4358/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně Bohemia Factoring s.r.o. v likvidaci , se sídlem v Plzni - Severním Předměstí, Na Roudné 443/18, zastoupené Mgr. et Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti žalované K. K. , o 54.834,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 5 EC 65/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2013, č.j. 47 Co 102/2012-97, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobkyně proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí je opožděné. Napadený rozsudek odvolacího soudu byl doručen dne 6. 5. 2013 tehdejšímu zástupci žalobkyně Mgr. Tomáši Rašovskému, advokátovi, do datové schránky. Na účinnost tohoto doručení nemá vliv následné podání Mgr. Tomáše Rašovského (datované 3. 5. 2013, doručené do datové schránky soudu prvního stupně 7. 5. 2013), jímž oznámil ukončení zastupování žalobkyně, jelikož odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny (§ 28 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 /srov. čl. II bod 1 zákona č. 404/2012 Sb./, dále jen o.s.ř. ). Okolnost, že soud prvního stupně poté, co již byl rozsudek odvolacího soudu doručen zástupci žalobkyně, jej doručil i přímo žalobkyni, běh nové lhůty k podání dovolání nezakládá, toto nadbytečné doručení je pro posouzení počátku běhu dovolací lhůty bez významu. Posledním dnem prekluzívní lhůty k podání dovolání, která v souzené věci s ohledem na nesprávné poučení, že dovolání není přípustné, činila tři měsíce, tak bylo úterý 6. 8. 2013 (§ 240 odst. 3, věta druhá, § 57 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). Žalobkyně prostřednictvím své zástupkyně však dovolání odeslala do datové schránky soudu prvního stupně až dne 4. 9. 2013.
Opožděné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 3, § 218a, věta první, o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. ledna 2014
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu