33 Cdo 4325/2008
Datum rozhodnutí: 26.11.2008
Dotčené předpisy:
33 Cdo 4325/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně D. C. L. se sídlem v , zastoupené Mgr. T. R., advokátem se sídlem v, proti žalovanému J. Č., nar. , bytem v , o zaplacení 28.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 4 C 276/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. dubna 2008, č. j. 20 Co 608/2007-99, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Okresní soud v Jihlavě rozsudkem ze dne 13. března 2007, č. j. 4 C 276/2004-77, uložil žalovanému povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 28.000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení z částky 28.000,- Kč od 31. 12. 2001 do zaplacení a smluvní pokutu ve výši 3.122,- Kč. Současně rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 8. dubna 2008, č. j. 20 Co 608/2007-99, rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé a ve výroku o nákladech řízení státu potvrdil, změnil jej ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení účastníků. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž namítá, že kupní smlouvu nepodepsal, že žádný obchodní akt smlouvy nebyl ze strany prodávajícího dodržen , takže nárok žalobkyně nelze uznat jako oprávněný.

Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovaným subjektem, nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Protože z dovolání žalovaného ani z obsahu spisu nevyplývalo, že by byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně že by sám měl právnické vzdělání, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 29. května 2008, č. j. 4 C 276/2004-106, správně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení řádné dovolání; současně jej poučil, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, tj. nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací řízení bude zastaveno. Na výzvu, která mu byla doručena 19. 6. 2008, již dovolatel nereagoval.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 větě za středníkem o. s. ř. vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, dovolací soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalovaný sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2008

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu