33 Cdo 431/2011
Datum rozhodnutí: 21.02.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
33 Cdo 431/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , se sídlem v Praze 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 42, proti žalované A. K. , o 25.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 12 C 52/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 6. 10. 2009, č.j. 29 Co 429/2009-42, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í : Dovolání žalované proti v záhlaví citovanému rozsudku, kterým krajský soud ve věci samé změnil rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 18. 5. 2009, č.j. 12 C 52/2008-32, tak, že žalované uložil zaplatit žalobkyni 25.000,- Kč s 2% úroky z prodlení od 9. 6. 2004 do zaplacení, není podle § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (čl. II, bod 1. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o.s.ř. ), přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000,- Kč.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud aniž vyžadoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobkyni náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. února 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu