33 Cdo 4292/2014
Datum rozhodnutí: 26.11.2014
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 4292/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, identifikační číslo osoby 272 32 433, zastoupené Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, 28. října 438/219, proti žalované A. B. , o zaplacení 11.517,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 16 C 5/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. června 2013, č. j. 56 Co 293/2013-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně se po žalované domáhala zaplacení 11.517,- Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazených faktur za dodávky elektrické energie.
Okresní soud v Přerově platebním rozkazem ze dne 16. ledna 2013, č. j. 16 C 5/2013-11, uložil žalované povinnost do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatit žalobkyni 11.517,- Kč se specifikovanými úroky z prodlení a náklady řízení.
Proti platebnímu rozkazu podala žalovaná odpor, v němž požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce z řad advokátů.
Usnesením ze dne 10. dubna 2013, č. j. 16 C 5/2013-40, Okresní soud v Přerově nepřiznal žalované osvobození od soudních poplatků a neustanovil jí zástupce z řad advokátů. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. června 2013, č. j. 56 Co 293/2013-45, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání.
Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (účastníkem řízení - žalovanou), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II. bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zák. č. 293/2013 Sb., dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o. s. ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože žalovaná nebyla v době podání dovolání zastoupena advokátem, byla usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 5. března 2014, č. j. 16 C 5/2013-73, správně vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení předložila soudu plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání; současně byla poučena, že nebude-li výzvě vyhověno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Soud prvního stupně žalovanou rovněž poučil o právu požádat o osvobození od soudního poplatku z dovolání a o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Této možnosti žalovaná využila, přičemž Okresní soud v Přerově usnesením ze dne 25. dubna 2014, č. j. 16 C 5/2013-91, rozhodl o jejím návrhu tak, že jí osvobození od soudních poplatků nepřiznal a právního zástupce z řad advokátů jí pro dovolací řízení neustanovil; Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23. června 2014, č. j. 56 Co 243/2014-98, toto usnesení potvrdil.
Protože žalovaná - přes opatření provedená soudem prvního stupně - nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř., dovolací soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.). Jen pro úplnost lze přisvědčit odvolacímu soudu, že v posuzovaném případě jde o zřejmě bezúspěšné bránění práva, neboť žalovaná v průběhu řízení v žádném ze svých podání neuplatnila jedinou věcnou námitku proti žalobnímu požadavku a obsah jejích podání, jakož i opakované a řádně nedoložené žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů nasvědčují snaze oddálit rozhodnutí ve věci.
Bylo-li dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno. (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2014
JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á předsedkyně senátu