33 Cdo 4194/2009
Datum rozhodnutí: 30.10.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 4194/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy


ve věci žalobkyně I. Č., proti žalovaným 1) L. P. a 2) J. P., zastoupeným advokátem, o zaplacení částky 153.000,- Kč s příslušenstvím vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 11 C 74/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. května 2006, č. j. 31 Co 195,208/2006-96, takto :


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Okresní soud v Benešově rozsudkem ze dne 8. listopadu 2005, č. j.


11 C 724/2005-48, ve znění usnesení ze dne 8. listopadu 2005, č. j. 11 C 74/2005-53, uložil žalovaným povinnost zaplatit společně a nerozdílně původnímu žalobci J. Č. částku 153.000,- Kč s 3% úrokem z prodlení ve výši od 11. 6. 2003 do zaplacení.


Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. května 2006, č. j. 31 Co 195, 208/2006-96, rozsudek soudu prvního zrušil a řízení zastavil. Současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.


Proti usnesení odvolacího soudu podal původní žalobce dovolání. Dne 2. 7. 2007 však zemřel a Okresní soud v Benešově usnesením ze dne 14. 8. 2009, č. j. 11 C 74/2005-169, rozhodl, že v řízení bude postupováno s právní nástupkyní zemřelého I. Č., která podáním ze dne 21. 9. 2009 vzala dovolání zcela zpět.


Nejvyšší soud České republiky v důsledku zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první,


§ 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, avšak žalovaným v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. října 2009


JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.


předsedkyně senátu