33 Cdo 4183/2016
Datum rozhodnutí: 06.04.2017
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 4183/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. K. , zastoupeného JUDr. Markem Jakubíkem, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Hrabinská 498/19, proti žalovanému J. E. , zastoupenému JUDr. Ivanou Mikulovou, advokátkou se sídlem v Třinci, Dvořákova 259, o 62.475,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 11 C 286/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2011, č.j. 8 Co 129/2011-219, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.743,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám JUDr. Ivany Mikulové, advokátky.
O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil rozsudek ze dne 24. 6. 2010, č.j. 11 C 286/2004-190, jímž Okresní soud ve Frýdku - Místku zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení částky 62.475,- Kč s příslušenstvím.
Žalobce napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním (datovaným 11. 8. 2011, společně s doplněním ze dne 14. 8. 2011), které nebylo sepsáno advokátem (§ 241 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012, srov. čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o.s.ř. ), a požádal o jeho ustanovení pro dovolací řízení.
Usnesením Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 7. 6. 2013, č.j. 11 C 286/2004-308, které nabylo 11. 7. 2013 právní moci, byl žalobci ustanoven zástupce pro dovolací řízení JUDr. Marek Jakubík, advokát (§ 30 o.s.ř.).
Dovolání postrádalo obligatorní náležitost, a to údaj o tom z jakých důvodů se rozhodnutí napadá (§ 241a odst. 1, § 241b odst. 3, věta první, o.s.ř.).
Se zřetelem k tomu, že 11. 9. 2013 (středa) uplynula dvouměsíční lhůta k doplnění dovolání počítaná od právní moci usnesení o ustanovení zástupce, tj. od 11. 7. 2013 (§ 241b odst. 3, § 240 odst. 1, věta první, § 57 odst. 2, 3 o.s.ř.), nemůže již být dovolání o absentující náležitost doplněno a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat (původně odstranitelná vada dovolání se stala neodstranitelnou). K doplnění dovolání sepsaného ustanoveným zástupcem žalobce a odeslaným prostřednictvím pošty 16. 9. 2013, tj. po uplynutí uvedené lhůty, nesmí dovolací soud přihlížet (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).
Dovolací soud proto vadné dovolání odmítl (§ 43 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovaný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátkou v dovolacím řízení. Poté, co Ústavní soud zrušil vyhlášku č. 484/2000 Sb. (srov. nález ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, publikovaný ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 116/2013), výši mimosmluvní odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, 2, § 2, § 6 odst. 1, § 7 bodu 5, § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v rozhodném znění (dále jen advokátní tarif ), tj. částkou 4.743,- Kč. Součástí nákladů je paušální částka náhrady za úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 advokátního tarifu) a částka 823,- Kč odpovídající 21% dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalovaný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 6. dubna 2017

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu