33 Cdo 4160/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 4160/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně M. Z. , zastoupené JUDr. Boženou Boubínovou, advokátkou se sídlem v Žatci, Lučanská 1802, proti žalovanému R. Z. , zastoupenému JUDr. Janou Novákovou, advokátkou se sídlem v Kostelci nad Labem, Neratovická 218, o 212.329,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 6 C 76/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2013, č.j. 26 Co 395/2013-45, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Dovolání žalobkyně proti měnícímu výroku v záhlaví uvedeného rozhodnutí (o nákladech řízení před soudem prvního stupně) je objektivně nepřípustné, neboť tímto výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších přepisů, dále jen o.s.ř. ).
Dovolání proti zbývající části výroku v záhlaví uvedeného rozhodnutí (o nákladech odvolacího řízení) trpí vadami, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat; ve vztahu k tomuto výroku žalobkyně nevymezila důvod dovolání (§ 241a odst. 1, 3 o.s.ř.), ani neuvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a o tyto náležitosti již nemůže být dovolání doplněno (§ 241b odst. 3, věta první, o.s.ř.). Nadto dovolání žalobkyně, která byla v odvolacím řízení procesně zcela neúspěšná, proti výroku, kterým nebyla žádnému z účastníků přiznána náhrada nákladů odvolacího řízení, je subjektivně nepřípustné, jelikož tímto výrokem nebylo rozhodnuto v její neprospěch (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 3/1998 pod č. 28).
Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, odst. 3, věta první, § 218 písm. b/ o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 30. ledna 2014
JUDr. Pavel K r b e k
předseda senátu