33 Cdo 4160/2011
Datum rozhodnutí: 29.02.2012
Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 4160/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně JOKA Agentura, s. r. o . se sídlem v Praze 8, Střížkovská 8/9, identifikační číslo 25143956, zastoupené JUDr. Zdeňkem Juřinou, advokátem se sídlem v Praze 9, Krausova 605/6, proti žalovaným 1) Mgr. E. Š. , 2) E. Š., a 3) J. Š. , zastoupeným JUDr. Marií Šírkovou, advokátkou se sídlem v Ústí nad Labem, Jizerská 2932/40, o nesprávnosti vyznačené doložky právní moci, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 C 133/96, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. června 2011, č. j. 17 Co 164/2011-65, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně podala dovolání proti shora označenému usnesení krajského soudu, jímž bylo odmítnuto její odvolání proti usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 16. února 2011, č. j. 12 C 133/96-44, kterým bylo rozhodnuto o tom, že námitka nesprávnosti doložky právní moci vyznačené dnem 23. 1. 1999 na rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 11. 1998, č. j. 12 C 133/96-23, je důvodná.
Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. , lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští; přípustnost dovolání je upravena v § 237 až 239 o. s. ř.
Dovolání žalobkyně proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu není přípustné nejen podle § 237 o. s. ř., neboť tímto usnesením nebylo rozhodováno o věci samé , ale ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože nejde o případy v těchto ustanoveních taxativně vyjmenované.
Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný; Nejvyšší soud je proto odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalovaným v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měly proti žalobkyni právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu