33 Cdo 4085/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 33 Cdo 4085/2010-134


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce R. Č. , proti žalované Mgr. Bc. M. S. , o 14.002,50 Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 296/2005, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. ledna 2010, č. j. 14 Co 312/2009-106, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. ledna 2010, č. j. 14 Co 312/2009-106, potvrdil usnesení Okresního soudu v Břeclavi ze dne 14. dubna 2009, č. j. 5 C 296/2005-63, jímž bylo rozhodnuto, že v řízení bude namísto žalované M. O. pokračováno s A. R., A. R., a M. S.
Usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná podáním, které je podle obsahu dovoláním (§ 41 odst. 2 o. s. ř.). Nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že se stala procesní nástupnicí po žalované M. O., zemřelé 13. 5. 2008. Má za to, že objeví-li se v dědictví nové položky, je třeba dědické řízení obnovit, jinak jí soud upírá právo dědictví odmítnout. Nárok žalobce navíc není podložen žádnými podklady či doklady a považuje jej za nedůvodný. Navrhuje, aby dovolací soud usnesení zrušil a řízení zastavil.
V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. (srovnej článek II. body 1. a 12. přechodných ustanovení zákona č. 7/2009 Sb.).
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastnicí řízení, se zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení.
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí (vyjma případů uvedených v § 241b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř.). Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Žalovaná, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by měla právnické vzdělání), byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. července 2010, č. j. 5 C 296/2005-125, doručeným vhozením do domovní schránky dne 6. 8. 2010, vyzvána k tomu, aby mimo jiné doplnila náležitosti podání tak, že doloží, že je zastoupena advokátem nebo notářem nebo doloží, že má právnické vzdělání... . Současně byla poučena, že pokud tak ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy neučiní, soud podání odmítne. Žalovaná na výzvu nereagovala.
Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaná nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, jelikož jeho rozhodnutím řízení nekončí (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. října 2010

JUDr. Blanka M o u d r á
předsedkyně senátu