33 Cdo 4074/2013
Datum rozhodnutí: 11.12.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 4074/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobců a) M. M. a b) J. M. , zastoupených JUDr. Ludvíkem Suchánkem, advokátem se sídlem v Krnově, Revoluční 904/30, proti žalovaným 1) V. D. a 2) V. D. , zastoupeným JUDr. Mario Hanákem, advokátem se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Matiční 730/3, o zaplacení 600.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově pod sp. zn. 215 C 120/2011, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2013, č.j. 57 Co 293/2013-107, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalovaným na náhradě nákladů dovolacího řízení 21.441,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám JUDr. Mario Hanáka, advokáta.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobců proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově ze dne 18. 10. 2012, č.j. 215 C 120/2011-89, tak, že žalobu v celém rozsahu zamítl a žalobcům uložil povinnost nahradit žalovaným náklady řízení před soudem prvního stupně, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení, neobsahuje obligatorní náležitost, a sice vymezení toho, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř. (či jeho části). Dovolatelé otázku přípustnosti dovolání zcela pominuli, naplněním kritérií uvedených v § 237 o.s.ř. se nijak nezabývali a vymezení přípustnosti nelze dovodit ani z celého obsahu dovolání, přičemž o tuto náležitost již dovolání nemůže být doplněno (srov. § 241b odst. 3, věta první, o.s.ř.).
Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalobci dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou žalovaní podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).
V Brně dne 11. prosince 2013
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu