33 Cdo 4023/2011
Datum rozhodnutí: 29.11.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 4023/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce JUDr. M. M., zastoupeného Mgr. Lukášem Hegnerem, advokátem se sídlem v Plzni, Jiráskovo náměstí 816/4, proti žalovanému P. N. , zastoupenému JUDr. Petrem Jaškem, advokátem se sídlem v Šumperku, Hlavní třída 11/7, o zaplacení 94.248,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 10 C 384/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. května 2011, č. j. 14 Co 122/2011-95, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.260,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Lukáše Hegnera, advokáta se sídlem v Plzni, Jiráskovo náměstí 816/4.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 3. května 2011, č. j. 14 Co 122/2011-95, potvrdil rozsudek ze dne 20. května 2009, č. j. 10 C 384/2009-37, jímž Okresní soud v Rokycanech - poté, co zastavil řízení o zaplacení 1.904,- Kč - uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 92.344,- Kč s blíže specifikovaným příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž zpochybňuje závěr soudů, že výše odměny žalobce za poskytnuté právní služby nebyla sjednána a žalobci proto náleží mimosmluvní odměna. Je přesvědčen, že v řízení prokázal, že odměna se měla pohybovat kolem 20.000,- Kč a zdůrazňuje, že pokud by ho žalobce informoval, že si bude účtovat odměnu vyšší, nikdy by mu plnou moc k zastupování neudělil. Odvolacímu soudu dále vytýká, že vyšel pouze z tvrzení žalobce a že stejně jako soud prvního stupně pominul jeho důkazní návrhy . Navrhl, aby dovolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí .
Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovaným subjektem, nejsou však splněny podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).
Protože z dovolání žalovaného P. N. ani z obsahu spisu nevyplývalo, že by byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně že by měl právnické vzdělání, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 3. srpna 2011, č. j. 10 C 384/2009-102, správně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal ve lhůtě třiceti dnů od doručení tohoto usnesení řádné dovolání; současně jej poučil, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, tj. nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací řízení bude zastaveno. Na výzvu, která mu byla doručena 10. 8. 2011, reagoval dovolatel předložením plné moci ze dne 9. 8. 2011 osvědčující, že k zastupování v dovolacím řízení zmocnil JUDr. Petra Jaška, advokáta se sídlem v Šumperku, Hlavní třída 11/7.
Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 větě za středníkem o. s. ř. vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta nebo notáře. Součástí povinného zastoupení je ve smyslu § 241 odst. 2 o. s. ř. též to, že dovolání musí být tímto zástupcem sepsáno i podepsáno. Žalovaný si v posuzovaném případě sice zvolil zástupcem advokáta, nicméně ve stanovené lhůtě nebylo soudu předloženo dovolání sepsané tímto advokátem, a advokát ani soudu nesdělil, že se s dovoláním, které sepsal sám žalovaný, ztotožňuje.
Ke zhojení nedostatku tzv. povinného zastoupení dovolatele tak přes řádnou výzvu soudu nedošlo a dovolacímu soudu nezbylo než řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zastavit.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalovanému, který z procesního hlediska zavinil, že řízení o jeho dovolání bylo zastaveno, byla uložena povinnost zaplatit žalobci náklady, které mu vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 5.750,- Kč (§ 3 odst. 1 bod 4, § 10 odst. 3, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a z částky 1.210,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.
V Brně dne 29. listopadu 2011

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.
předsedkyně senátu