33 Cdo 4019/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 238 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.201233 Cdo 4019/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, zastoupené Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, 28. října 438/219, proti žalovanému J. T., o žalobě žalovaného na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 14 C 83/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 12. 2011, č.j. 56 Co 513/2011-187, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalovaný napadl žalobou na obnovu řízení rozsudek Okresního soudu v Bruntále ze dne 28. 5. 2009, č.j. 14 C 83/2008-47, a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2009, č.j. 56 Co 300/2009-76, ve výrocích o úrocích z prodlení z 2.383,- Kč ve výši 9,75 % za dobu od 17. 8. 2007 do 31. 12. 2007, ve výši 10,5 % za dobu od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008, ve výši 10,75 % za dobu od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008, ve výši 9,25 % za dobu od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009, ve výši 8,5 % za dobu od 1. 7. 2009 do 27. 11. 2009 a za dobu od 28. 11. 2009 do zaplacení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o sedm procentních bodů platné pro první den kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného, a o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně ve výši 8.454,- Kč.
Krajský soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 4. 2011, č.j. 14 C 83/2008-155, jímž Okresní soud v Bruntále žalobu na obnovu řízení zamítl a žalovanému uložil povinnost k náhradě nákladů řízení žalobkyni ve výši 8.760,- Kč (výrok I. rozhodnutí odvolacího soudu), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II. rozhodnutí odvolacího soudu).
Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním, které není přípustné.
Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu v části, kterou potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku, jímž zamítl žalobu na obnovu řízení, není přípustné ve smyslu § 238 odst. 1 písm. a/, odst. 2, ve spojení s § 237 odst. 2 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o.s.ř. ), neboť tímto rozhodnutím bylo rozhodnuto o žalobě na obnovu řízení ohledně nákladů řízení a peněžitého plnění nepřevyšujícího 50.000,- Kč; kapitalizovaná výše úroků z prodlení za dobu od 17. 8. 2007 do 28. 1. 2010, kdy žalovaný - jak vyplývá z obsahu spisu - žalobkyni zaplatil celou jistinu, činí 566,- Kč (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 25 Cdo 3090/2005, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 59/2008).
Dovolání proti nákladovým výrokům rozhodnutí odvolacího soudu není přípustné, a to bez ohledu na to, zda jde o potvrzující rozhodnutí o nákladech řízení (před soudem prvního stupně) či o rozhodnutí o nákladech řízení odvolacího, jež není rozhodnutím měnícím ani potvrzujícím (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2003).
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. b/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobkyni, která by na jejich náhradu jinak měla právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2013
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu