33 Cdo 4014/2014
Datum rozhodnutí: 04.11.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.33 Cdo 4014/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci navrhovatelky Z. D. , o žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 21 Nc 101/2014, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 17. června 2014, č. j. 69 Co 68/2014-42, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 17. února 2014, č. j. 21 Nc 101/2014-26, nepřiznal navrhovatelce osvobození od soudních poplatků a zamítl její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Usnesením ze dne 16. května 2013, č. j. 15 Co 279/2013-30, Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesení soudu prvního stupně potvrdil s tím, že navrhovatelka přes výzvu soudu neposkytla dostatečné informace umožňující posouzení, zda jsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a vyhovění žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka opravný prostředek, který lze podle obsahu posoudit jako dovolání.
V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1969 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ).
V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Dovolání napadající usnesení odvolacího soudu neobsahuje žádný údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v čem navrhovatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř., a z jejího podání nelze vysledovat ani vymezení dovolacího důvodu, a čeho se domáhá, tedy postrádá náležitosti dovolání vyžadované § 241a odst. 2 o. s. ř. Navrhovatelka přitom tyto vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas (tj. ve lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) neodstranila.
Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. listopadu 2014

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu