33 Cdo 3932/2011
Datum rozhodnutí: 29.11.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 3932/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně obchodní společnosti Josef Vávra, s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77, identifikační číslo 26071738, zastoupené JUDr. Stanislavem Mikyškou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, 28. října 19, proti žalovanému Ing. V. L. , zastoupenému JUDr. Stanislavem Vopelkou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Hroznová 253/28, o zaplacení 129.122,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 158/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. března 2011, č. j. 19 Co 530/2011-230, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalovaného proti rozsudku ze dne 24. března 2011, č. j. 19 Co 530/2011-230, kterým Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. prosince 2010, č. j. 34 C 158/2007-208, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 129.122,10 Kč spolu s blíže specifikovaným příslušenstvím, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ), neboť soud prvního stupně - pokud jde o částku 129.122,10 Kč s příslušenstvím - nerozhodl v pořadí druhým rozsudkem jinak než ve svém v pořadí prvém rozsudku ze dne 5. 11. 2007, č. j. 34 C 158/2007-45, který byl usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 6. 2009, č. j. 19 Co 325/2008-99, zrušen a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dovolání nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť rozsudek odvolacího soudu nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam.
Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.
Bez významu jsou tudíž výhrady žalovaného ke správnosti a úplnosti skutkových zjištění, z nichž soudy při rozhodování vycházely (konkrétně námitky, že uzavření smlouvy o půjčce nebylo prokázáno žádným přímým důkazem a že spolehlivě nebylo prokázáno ani to, že podpis na listině ze dne 21. 7. 2004 je jeho vlastnoručním podpisem), jakož i výtky vůči hodnocení provedených důkazů, při němž soud určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda o ně může opřít svá skutková zjištění. Nepředstavují totiž uplatnění dovolacího důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., jak v dovolání mylně dovozuje žalovaný, nýbrž dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř.
Námitky podřaditelné dovolacímu důvodu uvedenému v § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. dovolání neobsahuje.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalovanému právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. listopadu 2011

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.
předsedkyně senátu