33 Cdo 3931/2007
Datum rozhodnutí: 28.07.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 3931/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka


ve věci žalobkyně L. P., zastoupené advokátkou, proti žalovanému E. P., o zaplacení částky 50.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 10 C 67/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. dubna 2007, č. j. 26 Co 77/2007-142, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 17. dubna 2007, č. j.


26 Co 77/2007-142, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 7. prosince 2006, č. j. 10 C 67/2005-127, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 50.000,- Kč s příslušenstvím a bylo rozhodnuto o nákladech řízení účastníků a státu; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno (vyjma případů uvedených v § 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.) vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Žalovaný, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by měl právnické vzdělání), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. června 2007, č. j. 10 C 67/2005-157, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že pokud tak ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Ačkoli žalovanému bylo usnesení soudu prvního stupně s výzvou doručeno do vlastních rukou dne 9. 7. 2007, relevantně na ně nereagoval.


Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaný nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalovanému právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. července 2009


JUDr. Blanka Moudrá, v. r.


předsedkyně senátu