33 Cdo 3876/2008
Datum rozhodnutí: 19.05.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 3876/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně
M. K. , zastoupené Mgr. Tomášem Gureckým, advokátem se sídlem v Ostravě, Josefa Skupy 1639/21, proti žalované Okresní správě sociálního zabezpečení Ostrava - město , se sídlem v Ostravě, Zelená 3158/34a, o zaplacení 7.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 191/2001, o dovolání žalobkyně proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. června 2005, č. j. 26 C 191/2001-33, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. prosince 2005, č. j. 57 Co 698/2005-47, takto:

I. Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. června 2005, č. j. 26 C 191/2001-33, se zastavuje .
II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. prosince 2005, č. j. 57 Co 698/2005-47, se odmítá .
III. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.). Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. června 2005, č. j. 26 C 191/2001-33, není rozhodnutím odvolacího soudu. Jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen. Občanský soudní řád ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Protože nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, dovolací soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení soudu prvního stupně zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř.).
Dovolání směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě (odvolacího soudu) ze dne 23. prosince 2005, č. j. 57 Co 698/2005-47, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. června 2005, č. j. 26 C 191/2001-33, jímž bylo řízení zastaveno a věc byla postoupena Okresní správě sociálního zabezpečení Ostrava - město, je přípustné podle § 239 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., je však zjevně bezdůvodné.
Soudy obou stupňů ve svých rozhodnutích správně dovodily, že není dána pravomoc soudu k projednání a rozhodnutí žaloby o nárocích na zaplacení nemocenských dávek,
na vrácení přeplatku na sociálním a důchodovém pojištění a na vrácení vyúčtovaného penále za neplacení důchodového pojištění, o nichž přísluší rozhodovat správnímu orgánu (konkrétně Okresní správě sociálního zabezpečení Ostrava město), a tento svůj závěr rovněž náležitě a přesvědčivě odůvodnily.
Dovolací soud proto dovolání směřující proti usnesení odvolacího soudu podle § 243b odst. 1 a 5 věty prvé a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl a v souladu s § 243c odst. 2 o. s. ř. stručně vyložil důvody jeho zjevné bezdůvodnosti.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalované v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobkyni právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 19. května 2010

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.
předsedkyně senátu