33 Cdo 3869/2009
Datum rozhodnutí: 04.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 3869/2009

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyň a) J. B. a b) J. Č. , zastoupených JUDr. Lenkou Kolačkovskou, advokátkou se sídlem Vinařice u Kladna, Šestá 175, proti žalovaným 1) L. D. a 2) K. D., zastoupeným JUDr. Alenou Kasalovou, advokátkou se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 2, o zaplacení částky 951.250,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 C 37/2006, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. června 2009, č. j. 27 Co 168/2009-165, takto:I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. června 2009, č. j. 27 Co 168/2009-165, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 27. ledna 2009, č. j. 8 C 37/2006-145, v napadených výrocích I., II. a IV., kterými byla žalovaným uložena povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatit společně a nerozdílně každé žalobkyni částku 475.625,- Kč a bylo rozhodnuto o nákladech řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 30. 6. 2009 - dále jen o. s. ř. (srovnej čl. II bod 12. zákona č. 7/2009 Sb.). V pořadí prvním rozsudkem ze dne 28. června 2007, č. j. 8 C 37/2006-81, který byl zrušen usnesením odvolacího soudu ze dne 3. září 2008, č. j. 27 Co 377/2008-122, totiž soud prvního stupně nerozhodl jinak než v rozsudku ze dne 27. ledna 2009, č. j. 8 C 37/2006-145, jenž byl potvrzen napadeným rozhodnutím odvolacího soudu (žalobě zcela, tedy i v rozsahu částky 921.250,- Kč, vyhověl). Dovolacím soudem nebylo dovolání shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).
Výtky žalovaných, že odvolací soud neprovedl navržené důkazy výpisem z účtu u Komerční banky, potvrzením RK Fenix v Opavě a znaleckým posudkem k prokázání dodatečného připsání data na dlužní úpis, vystihují dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř. Žalovaní však pomíjejí, že k okolnostem uplatněným v rámci tohoto dovolacího důvodu, tj. že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nemůže být při posouzení přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. přihlédnuto, až na případ (a o ten zde nejde), kdy by samotná vada řízení splňovala podmínku zásadního právního významu; tedy kdy by šlo o tzv. spor o právo ve smyslu sporného výkladu či aplikace procesních předpisů.
Způsobilé založit přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. nejsou ani další výhrady žalovaných, jimiž zpochybňují správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu, na němž odvolací soud založil právní posouzení věci. Žalovaní na základě vlastního hodnocení provedených důkazů brojí proti závěru odvolacího soudu, jenž stejně jako soud prvního stupně dovodil, že se jim nepodařilo prokázat tvrzení, že žalobkyni a jejímu manželovi zaplatili celou kupní cenu, a proti skutkovému zjištění, že na kupní ceně dosud dluží částku 951.250,- Kč. Tyto dovolací námitky lze podřadit jedině dovolacímu důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř., jehož použití je v podmínkách posuzování přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. vyloučeno.
Protože dovolání žalovaných směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyním v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měly proti žalovaným právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. srpna 2010

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.
předsedkyně senátu