33 Cdo 3828/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 237 odst. 3 o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř.
33 Cdo 3828/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce B. H. , zastoupeného JUDr. Hanou Poprachovou, advokátkou se sídlem Trutnov, Svatojánské náměstí 47, proti žalované R. K. , zastoupené JUDr. Evženem Suchánkem, advokátem se sídlem Náchod, Strnadova 51, o zaplacení částky 188.118,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 8 C 276/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. června 2010, č. j. 26 Co 453/2009-602, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na nákladech dovolacího řízení částku 12.156,- Kč k rukám JUDr. Hany Poprachové, advokátky se sídlem Trutnov, Svatojánské náměstí 47.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. června 2010, č. j. 26 Co 453/2009-602, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 30. června 2009, č. j. 8 C 276/2001-556, v části výroku I., jíž bylo žalované uloženo zaplatit žalobci 188.118 Kč s příslušenstvím , není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. , a dovolacím soudem nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť rozsudek odvolacího soudu nemá ve věci samé zásadní právní význam.
Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.
Přestože žalovaná avizuje použití jak dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., tak podle § 241a odst. 3 o. s. ř., z obsahového vylíčení dovolacích námitek plyne, že brojí výhradně proti zjištěnému skutkovému stavu věci, z něhož odvolací soud při svém právním posouzení věci vyšel. Vytýká-li odvolacímu soudu, že nepřihlédl k provedeným důkazům ani k podání žalobce ze dne 3. 11. 2000, a že tak pominul skutečnosti, které vyšly během řízení najevo, z nichž se jednoznačně podává, že žalobci zaplatila částku 1,215.592,50 Kč, uplatňuje tím dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., jehož prostřednictvím nelze přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. založit.
Z výše uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobci vznikly náklady v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky, které sestávají z odměny advokátky ve výši 9.830,- Kč (§ 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 4. ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a z částky 2.026,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 30. listopadu 2010

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.
předsedkyně senátu