33 Cdo 3770/2013
Datum rozhodnutí: 22.11.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 3770/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně Správy služeb Městské policie hlavního města Prahy , příspěvkové organizace se sídlem v Praze 10, Korunní 98, zastoupené JUDr. Jiřím Brožem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 10, Dykova 1158/17, proti žalovanému V. Z. , zastoupenému JUDr. Oldřichem Godyckim, advokátem se sídlem v Lounech, Mírové náměstí 48, o 74.050,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 13 C 437/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 5. 2013, č.j. 12 Co 225/2012-100, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :


Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku, kterým krajský soud (mimo jiné) změnil rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 22. 11. 2011, č.j. 13 C 437/2010-62, tak, že mu nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení; podáním ze 17. 10. 2013 vzal dovolání v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013, dále jen o.s.ř. , zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2013
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu