33 Cdo 3767/2008
Datum rozhodnutí: 26.11.2008
Dotčené předpisy:
33 Cdo 3767/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně V.Z.G., spol. s.r.o. zastoupené JUDr. J. Z., advokátem proti žalovanému JUDr. J.H., zastoupenému JUDr. R. H., advokátem o zaplacení částky 106.309,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu na zaplacení částky 46.552,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 7 C 57/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 28. května 2008, č. j. 59 Co 335/2007-244, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 31. ledna 2007, č. j. 7 C 57/2000-202, zamítl jak žalobu, jíž se žalobkyně domáhala po žalovaném zaplacení 206.499,- Kč se zde specifikovaným příslušenstvím, tak i vzájemný návrh žalovaného na zaplacení 46.552,- Kč a rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu.

Krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně rozsudkem ze dne ze dne 28. května 2008, č. j. 59 Co 335/2007-244, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovanému uložil povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni 106.309,- Kč s 10% úrokem z prodlení z této částky od 25. 2. 2000 do zaplacení; jinak rozsudek soudu prvého stupně potvrdil. Současně rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 25. 11. 2008 vzal zpět.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. za situace, kdy žalovaný z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení a žalobkyni v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

O vrácení již uhrazeného soudního poplatku z dovolání rozhodne soud prvého stupně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2008

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á

předsedkyně senátu