33 Cdo 3747/2007
Datum rozhodnutí: 28.11.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 3747/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Č. t., zastoupené advokátem, proti žalované H. S., o zaplacení částky 1.500 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 7 C 74/2007, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. června 2007, č. j. 20 Co 403/2007-30, takto:


I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Okresní soud v Náchodě platebním rozkazem ze dne 23. února 2007 č. j. 7 C 74/2007-10, uložil žalované zaplatit žalobkyni do patnácti dnů ode dne doručení platebního rozkazu částku 1.500,- Kč se specifikovaným příslušenstvím a náklady řízení ve výši 8.454,- Kč.


Žalovaná napadla platební rozkaz ve výroku o nákladech řízení odvoláním. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 18. června 2007, č. j. 20 Co 403/2007-30, platební rozkaz ve výroku o nákladech řízení potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž navrhla napadené usnesení zrušit.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas k tomu oprávněným subjektem (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.


Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Rozhodnutí o nákladech řízení má vždy povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o. s. ř.). Přípustnost dovolání proti usnesení se řídí § 237 až § 239 o. s. ř.


Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. přípustnost dovolání nepřichází v úvahu, neboť usnesení o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé (srovnej usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod R 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).


Přípustnost dovolání není založena ani § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., neboť napadený výrok rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam taxativně vyjmenovaných případů.


Jelikož dovolání proti výroku rozhodnutí, jímž odvolací soud rozhodl o nákladech řízení, není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalované právo.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. listopadu 2007


JUDr. Blanka Moudrá


předsedkyně senátu