33 Cdo 3723/2013
Datum rozhodnutí: 30.07.2014
Dotčené předpisy: čl. 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, čl. 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 3723/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce M. S. , proti žalovanému J. K. , o 460.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 23 C 312/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. května 2013, č. j. 14 Co 415/2013-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Ústí nad Labem shora uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 4. března 2013, č. j. 23 C 312/2008-64, jímž nebylo žalovanému přiznáno osvobození od soudních poplatků.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.
Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (bod 1. a 7. článek II. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Žalovaného, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sám anebo jeho obecný zmocněnec měli právnické vzdělání), soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 2. září 2013, č. j. 23 C 312/2008-83, aby do 15 dnů od jeho doručení předložil plnou moc udělenou zvolenému advokátovi a jím sepsané dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení obsahující tuto výzvu bylo žalovanému doručeno dne 4. 9. 2013; nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení žalovaný dosud neodstranil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. července 2014

JUDr. Václav Duda
předseda senátu