33 Cdo 3699/2014
Datum rozhodnutí: 30.09.2014
Dotčené předpisy: čl. 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 3699/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce J. Ž. , proti žalovanému Ing. P. U. , o povinnosti uzavřít kupní smlouvu, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 6 C 26/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. ledna 2014, č. j. 56 Co 20/2014-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Ostravě shora uvedeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 6. prosince 2013, č. j. 6 C 26/2013-9, jímž byla odmítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal uložení povinnosti žalovanému k uzavření kupní smlouvy.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.
Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II. bod 1. a 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Žalobci, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 15. července 2014, č. j. 6 C 26/2013-33, aby do 15 dnů od jeho doručení předložil plnou moc udělenou zvolenému advokátovi a jím sepsané dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení obsahující tuto výzvu bylo žalovanému doručeno 22. 7. 2014; nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení žalovaný dosud neodstranil.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2014
JUDr. Václav D u d a
předseda senátu