33 Cdo 3638/2007
Datum rozhodnutí: 10.10.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 3638/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce P. Š., proti žalovanému I. K., o zaplacení částky 600.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 50/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. června 2007, č. j. 8 Co 301/2007-69, takto :


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 26. června 2007, č. j. 8 Co 301/2007-69, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 17. ledna 2007, č. j. 7 C 50/2006-46, jímž byla žaloba o zaplacení částky 600.000,- Kč s 2 % úrokem z prodlení ročně od 25. 4. 2005 do zaplacení zamítnuta a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny všechny podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by měl právnické vzdělání), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. července 2007, č. j. 7 C 50/2006-78, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že pokud tak ve lhůtě patnácti dnů od doručení výzvy neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Ač bylo zmiňované usnesení žalobci doručeno dne 30. 7. 2007, dosud výzvě nevyhověl.


Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalovanému v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 10. října 2007


JUDr. Blanka Moudrá


předsedkyně senátu