33 Cdo 3594/2014
Datum rozhodnutí: 30.09.2014
Dotčené předpisy: čl. 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 3594/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně J. N. , proti žalovanému JUDr. Z. D., Ph.D ., advokátovi se sídlem v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II. 30a, zastoupenému Mgr. Jaroslavem Drvotou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Česká 26/41, o 3.540,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 18 C 122/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. března 2014, č. j. 19 Co 474/2014-87, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Českých Budějovicích shora uvedeným rozhodnutím změnil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. ledna 2014, č. j. 18 C 122/2013-78, tak, že se o neúčinnosti zpětvzetí žaloby nerozhoduje.
Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání.
Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (bod 1. a 7. článek II. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Žalobkyně, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sama měla právnické vzdělání), soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 28. července 2014, č. j. 18 C 122/2013-103, aby do 30 dnů od doručení tohoto usnesení podala prostřednictvím zvoleného advokáta řádné dovolání. Současně ji poučil, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení obsahující tuto výzvu jí bylo doručeno dne 1. 8. 2014; nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení žalobkyně dosud neodstranila.
Nejvyšší soud proto řízení o jejím dovolání ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2014
JUDr. Václav D u d a
předseda senátu