33 Cdo 3586/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.33 Cdo 3586/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně B. C. , zastoupené JUDr. Karlem Fořtlem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 10/6, proti žalovanému Ing. K. C. , zastoupenému Mgr. Františkem Klímou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 123/36, o 9.559,95 EUR s příslušenstvím a 4.686,65 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 C 211/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 6. 2013, č.j. 5 Co 82/2013-405, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Dovolání žalovaného proti výroku III. v záhlaví uvedeného rozhodnutí není přípustné, neboť tímto výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších přepisů, dále jen o.s.ř. ).
Dovolání proti výroku IV. v záhlaví uvedeného rozhodnutí neobsahuje obligatorní náležitost dovolání, a sice vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř. (či jeho části). Žalovaný ve vztahu k přípustnosti dovolání pouze konstatoval, že je přípustné podle ust. § 237 o.s.ř., když se jedná o rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se řízení končí , aniž se otázkou naplnění kritérií uvedených v § 237 o.s.ř. jakkoliv zabýval, a vymezení přípustnosti nelze dovodit ani z ostatního obsahu dovolání.
Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. listopadu 2013

JUDr. Pavel K r b e k předseda senátu