33 Cdo 3557/2012
Datum rozhodnutí: 14.12.2012
Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
33 Cdo 3557/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce P. D., zastoupeného JUDr. Janem Jiříčkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Legionářů 947/2b, proti žalovanému Ing. L. H., zastoupenému JUDr. Marcelou Dopitovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Přípotoční 1519/10c, o 1,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 113 EC 34/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2012, č. j. 21 Co 607/2011-103, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jana Jiříčka, advokáta. O d ů v o d n ě n í :
Dovolání proti v záhlaví uvedenému rozsudku, jímž Městský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. června 2011, č. j. 113 EC 34/2009-75, v části výroku ukládající žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 1,000.000,- Kč s blíže specifikovaným úrokem z prodlení z této částky od 2. 12. 2009 do zaplacení, které není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť hodnocením v dovolání obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř).
Předpokladem přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího soudu nebo některá v něm řešená právní otázka mají po právní stránce zásadní význam. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.
Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí přisuzuje dovolatel výkladu kupní smlouvy ze dne 13. 5. 2009, neboť odvolací soud podle něj v rozporu s obsahem smluvních ujednání dospěl k závěru, že po vydání peněz z úschovy žalovanému (tj. po 30. 11. 2009) již žalobce neměl povinnost předložit mu výpis z katastru nemovitostí podle čl. II. bodu 2, na který byla po dobu trvání úschovy vázána splatnost částky 1,000.000,- Kč.

Jestliže částka 1,000.000,- Kč měla být notářkou vyplacena na blíže identifikovaný bankovní účet JUDr. J. J. do pěti dnů, poté, co mu bude předložen originál výpisu z katastru nemovitostí, týkající se bytové jednotky v k. ú. Ž. s požadovanými údaji, avšak byla po 30. 11. 2009 vyplacena zpět složiteli (žalovanému), je správný závěr, že podle smlouvy trvá závazek žalovaného k doplacení kupní ceny movitých věcí, jehož se ujednání o splatnosti nedotklo; výklad smlouvy provedený odvolacím soudem je zcela v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 obč. zák. a zásadami pro výklad právních úkonů formulovanými např. v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 35/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v nálezu Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 37, ročníku 2005, části I., pod pořadovým číslem 84.
Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný; Nejvyšší soud je proto odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.
Podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. je žalovaný, jehož dovolání bylo odmítnuto, povinen nahradit žalobci náklady dovolacího řízení. Tyto náklady představuje odměna za vyjádření k dovolání sepsané advokátem [§ 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb.], stanovená podle § 3 odst. 1 bodu 5., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění účinném do 29. 2. 2012 (viz čl. II. vyhlášky č. 64/2012 Sb.) ve výši 10.000,- Kč, paušální částka náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 300,- Kč a 20% DPH ve výši 2.060,- Kč. Platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).
V Brně dne 14. prosince 2012

JUDr. Václav Duda, v. r.
předseda senátu