33 Cdo 3517/2007
Datum rozhodnutí: 31.10.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 3517/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce S. V., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) M. K., zastoupenému advokátem, 2) F. O., 3) P. O., o zaplacení částky 240.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 63 C 249/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. února 2007, č. j. 19 Co 202/2006-72, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne ze dne 21. února 2007, č. j. 19 Co 202/2006-72, které vzal podáním ze dne 3. srpna 2007 zcela zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalovaným v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti žalobci právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 31. října 2007


JUDr. Blanka Moudrá


předsedkyně senátu