33 Cdo 3509/2009
Datum rozhodnutí: 09.09.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 3509/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobců a) B. J., zastoupeného B. K., b) V. J., a c) V. J., proti žalovanému V. K., o zaplacení 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 8 C 117/2004, o dovolání žalobce B. J. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne


15. května 2008, č. j. 56 Co 100/2007-159, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Plzeň - jih rozsudkem ze dne 3. listopadu 2006, č. j. 8 C 117/2004-135, zamítl žalobu, jíž se žalobci po žalovaném domáhali zaplacení 100.000,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl o nákladech řízení. Rozhodl tak poté, co jeho předchozí rozsudek ze dne 9. září 2005, č. j. 8 C 117/2004-70, byl zrušen usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 10. ledna 2006, č. j. 56 Co 589/2005-84.


Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 15. května 2008, č. j. 56 Co 100/2007-159, rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil, změnil jej ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce B. J. dovolání. Je přesvědčen, že z provedených důkazů je zcela jednoznačně zřejmé, že žalovaný dlužnou částku neuhradil. Navrhl, aby dovolací soud zrušil jak rozsudek odvolacího soudu, tak rozsudek soudu prvního stupně.


Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovaným subjektem, nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).


Z obsahu spisu se podává, že zástupce dovolatele B. K., advokát, neustanovil jako hostující evropský advokát svého konzultanta v otázkách procesního práva v souladu


s ustanovením § 35p odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, respektive, že Z. H., advokát, kterého označil jako svého konzultanta, soudu dne 7. 2. 2007 oznámil, že k ustanovení, ani k přebírání písemností nedal souhlas a prohlásil, že odvolává svůj fiktivní souhlas a odmítá převzetí písemností . Nebyla tak naplněna zákonná povinnost vyplývající z ustanovení § 35p odst. 2 zákona o advokacii a B. K. není, a v době podání dovolání nebyl, oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky. Jelikož z obsahu spisu nevyplývá, že by dovolatel sám měl právnické vzdělání, vyzval jej soud prvního stupně usnesením ze dne 28. května 2009, č. j. 8 C 117/2004-179, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení řádné dovolání; současně jej poučil, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, tj. nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací řízení bude zastaveno. Na výzvu, která mu byla doručena 3. 6. 2009, dovolatel již nereagoval.


Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 větě za středníkem o. s. ř. vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, dovolací soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovanému však v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 9. září 2009


JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r.


předsedkyně senátu