33 Cdo 3500/2013
Datum rozhodnutí: 26.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 3500/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně Psychiatrické léčebny Bohnice , státní příspěvkové organizace, se sídlem v Praze 8, Ústavní 91, proti žalovanému R. S. , o zaplacení 5.280,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EC 555/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. května 2013, č. j. 14 Co 376/2013-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 7. února 2013, č. j. 25 EC 555/2012-10, zamítl žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků.
Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 22. května 2013, č. j. 14 Co 376/2013-21, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které však podáním ze dne 9. září 2013 vzala zcela zpět.
Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, dovolací soud (resp. předseda senátu dovolacího soudu viz § 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.
Podle § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. března 2014
JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu