33 Cdo 3470/2016
Datum rozhodnutí: 04.01.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 3470/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce R. H. , proti žalované A. P. , zastoupené JUDr. Jiřím Sobotkou, advokátem se sídlem v Nymburku, Palackého třída 223/5, o 81.815 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburku pod sp. zn. 12 C 327/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2015, č. j. 24 Co 252/2015-149, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í


V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud rozsudek ze dne 12. 12. 2014, č. j. 12 C 327/2013-100, kterým Okresní soud v Nymburku zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal po žalované zaplacení 81.815 Kč se specifikovanými úroky z prodlení, potvrdil, formulačně změnil výrok o náhradě nákladů řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Žalobce napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, z jehož obsahu se podává, že JUDr. Zdeněk Matis, advokát se sídlem v Poděbradech, Táboritská 811/20, který ho zastupoval na základě plné moci z 24. 10. 2013 v řízení před soudy nižších stupňů, podání sice podepsal, ale učinil tak výslovně jen pro záměr podat dovolání s tím, že žalobce požaduje ustanovení zástupce z řad advokátů. Písemnou plnou moc pro jeho zastupování v dovolacím řízení ani po výzvě soudu prvního stupně ze 14. 4. 2016 nedoložil.
Podáním z 23. 10. 2015 (doplněným 20. 11. 2015) požádal žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Usnesením ze dne 22. 6. 2016, č. j. 12 C 327/2013-254, které nabylo 13. 7. 2016 právní moci, Okresní soud v Nymburku zamítl žalobcovu žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2, části věty za středníkem, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen o.s.ř. ) vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2017
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu