33 Cdo 3470/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201333 Cdo 3470/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce Státního zemědělského intervenčního fondu se sídlem Praha 1, Ve Smečkách 33, identifikační číslo: 481 33 981, proti žalovanému J. M. , t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve V. J., o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 143/97, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 16. května 2013, č. j. 15 Co 279/2013-90, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Táboře rozsudkem ze dne 29. července 1997, č. j. 7 C 143/97-15, který nabyl právní moci dne 9. října 1997, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 31.347,48 Kč a rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu. Žalobce poté v této věci podal u soudu dne 15. 5. 2012 žalobu pro zmatečnost a dne 4. 9. 2012 žalobu na obnovu řízení; současně požádal o přiznání osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř. a o ustanovení zástupce podle § 30 odst. 2 o. s. ř.
Okresní soud v Táboře usnesením ze dne 7. března 2013, č. j. 7 C 143/97-77, nepřiznal žalovanému osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce (výrok II.) s odůvodněním, že ze strany žalovaného jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, neboť lhůty jak pro podání žaloby na obnovu řízení, tak pro zmatečnost marně uplynuly.
Proti usnesení ze dne 16. května 2013, č. j. 15 Co 279/2013-30, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře potvrdil usnesení soudu prvního stupně, podal žalovaný dovolání.
V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1969 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 1. a 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o. s. ř. ).
Jelikož soudní poplatek za žalobu na obnovu řízení činí 5.000,- Kč a ve stejné výši se platí soudní poplatek i za žalobu pro zmatečnost (viz položky 16 a 17 sazebníku soudních poplatků), je vyloučena přípustnost dovolání proti té části usnesení odvolacího soudu, jíž bylo rozhodováno o osvobození od soudních poplatků, neboť poplatková povinnost ani v jedné z těchto věcí nepřesahuje limit 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.).
Dovolání napadající usnesení odvolacího soudu v části, jíž bylo rozhodováno o žádosti žalovaného o ustanovení zástupce podle § 30 odst. 2 o. s. ř., neobsahuje žádný údaj o tom, v čem žalovaný spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř., tedy postrádá náležitost dovolání vyžadovanou § 241a odst. 2 o. s. ř. Žalovaný přitom tuto vadu, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas, tj. ve lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. neodstranil (soud prvního stupně usnesením ze dne 29. 7. 2013, č. j. 7 C 143/97-110, které nabylo právní moci 17. 8. 2013, žalovanému osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení nepřiznal a jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl).
Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o nákladech řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. listopadu 2013

JUDr. Blanka M o u d r á
předsedkyně senátu