33 Cdo 3463/2013
Datum rozhodnutí: 19.11.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.33 Cdo 3463/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně JUDr. A. K. , zastoupené JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem tamtéž, proti žalovanému Ing. P. Š. , správci konkursní podstaty úpadce Papírny Novosedlice, a. s., se sídlem v Novosedlicích, Bystřická 29, zastoupenému JUDr. Janem Gallivodou, advokátem se sídlem v Plzni, Nerudova 1404/5, o 85.818,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 17 C 889/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 5. 2013, č.j. 25 Co 159/2012-190, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání proti výroku I. v záhlaví uvedeného rozhodnutí neobsahuje obligatorní náležitost, a sice vymezení toho, v čem žalovaný spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř. (či jeho části). Uvádí-li žalovaný, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného i procesního práva a v rámci jejího řešení má být vyřešená otázka dovolacím soudem posouzena jinak , nejde o způsobilé vymezení přípustnosti dovolání; významově neodpovídá žádnému ze čtyř kritérií uvedených v § 237 o.s.ř., a to ani poslednímu z nich, podle něhož je dovolání přípustné, má-li být dovolacím soudem (již dříve) vyřešená právní otázka (dovolacím soudem) posouzena jinak (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013). K řádnému vymezení tohoto hlediska přípustnosti musí být nadto z dovolání zřejmé, od kterého svého řešení otázky hmotného nebo procesního práva se má podle názoru dovolatele dovolací soud odchýlit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013); tomuto požadavku žalovaný v dovolání (posouzeném z obsahového hlediska i v jiných jeho částech) nedostál.
Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. listopadu 2013
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu