33 Cdo 3439/2011
Datum rozhodnutí: 30.04.2013
Dotčené předpisy: § 238 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 237 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 237 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
33 Cdo 3439/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Východočeské plynárenské a. s. se sídlem v Hradci Králové, Pražská třída 702/17, Kukleny, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, proti žalovanému Ing. J. E. , zastoupenému Mgr. Alešem Gracíkem, advokátem se sídlem v Novém Bydžově, Masarykovo náměstí 1144, o povolení obnovy řízení, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 19/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 2. 2011, č.j. 25 Co 508/2010-114, takto :

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 9. 2010, č.j. 7 C 19/2002-70, kterým Okresní soud v Jičíně zamítl žalobu, jíž se žalovaný domáhal povolení obnovy řízení vedeného u téhož soudu pod toutéž spisovou značkou. Soudy obou stupňů se shodly v tom, že žalovaný podal žalobu na obnovu řízení po uplynutí objektivní lhůty tří let, pro jejíž počátek byl určující 20. listopad 2002, kdy rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne 2. 10. 2002, č.j. 7 C 19/2002-41, nabyl právní moci (§ 233 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).
V dovolání žalovaný ve vztahu k řízení, jehož obnovy se domáhá, vznesl námitku, že neobdržel předvolání k jednání, které soud prvního stupně nařídil na 2. 10. 2002, takže se ho neúčastnil, a zpochybnil skutkové okolnosti, které soudy vedly k závěru o opožděnosti žaloby (pošta mu několikrát nedoručila zásilku, popř. zásilku převzal jeho otec, který má stejné jméno i titul, ostatně neví, zda se vůbec v H. v době doručování zdržoval, protože po ukončení dodávek plynu a uzavření přípojky vody nebylo možné v domě bydlet).
Je-li napadeným rozhodnutím jako v projednávaném případě usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o žalobě na obnovu řízení, je dovolání ve smyslu § 238 odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o.s.ř. ), přípustné za podmínek vymezených v § 237 odst. 1 písm. b/ nebo c/ o.s.ř. (srov. § 238 odst. 2 o.s.ř.). Použití ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. je vyloučeno a dovolání nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř).
Podle ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o.s.ř. nepřihlíží.
Bezcenné (a k založení přípustnosti dovolání nezpůsobilé) jsou proto námitky vystihující dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 3 o.s.ř., který míří na pochybení při zjišťování skutkového stavu věci; jeho užití je v případě dovolání přípustného jen podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. vyloučeno. Je-li v dovolání argumentováno nesprávným právním posouzením věci (závěrem o opožděnosti žaloby na obnovu řízení), pak pouze v tom směru, že pokud by odvolací soud stejně jako před ním soud prvního stupně nepochybil ve svých skutkových závěrech týkajících se okolností doručování rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 2. 10. 2002, č.j. 7 C 19/2002-41, musel by návazně dospět i k odlišnému posouzení včasnosti žaloby. Jelikož kritika právního posouzení věci je založena výlučně na námitkách nesprávnosti skutkových zjištění, je pro účely daného dovolacího přezkumu bezvýznamná.
Výhradou, že mu soud neumožnil účast na jednání, namítl žalovaný zmatečnost řízení, o jehož obnovu požádal (§ 229 odst. 3 o.s.ř.). Jak vyplývá z doslovného znění § 242 odst. 3 o.s.ř., mohl by se dovolací soud zabývat pouze zmatečnostmi řízení o povolení obnovy řízení, a to jen tehdy, bylo-li by dovolání přípustné (k nápravě uvedené vady slouží žaloba pro zmatečnost /§ 229 a násl. o.s.ř./).
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobkyni, která by na jejich náhradu jinak měla právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. dubna 2013
JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu