33 Cdo 3401/2014
Datum rozhodnutí: 27.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 3401/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně JUDr. K. Š. se sídlem v Brně, Pellicova 29/8a (identifikační číslo osoby 66206669), zastoupené Mgr. Zdeňkem Pokorným, advokátem se sídlem v Brně, Anenská 8/8, proti žalovaným 1) V. B. a 2) H. B. , zastoupeným Mgr. Martinem Pisarovičem, advokátem se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka 2392/17, o zaplacení 9.480,- Kč s příslušenstvím vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 4 C 72/2012, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. května 2013, č. j. 14 Co 163/2013-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Okresní soud v Břeclavi (soud prvního stupně) usnesením ze dne 31. ledna 2013, č. j. 4 C 72/2012-16, odmítl pro opožděnost odpor žalovaných proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Břeclavi ze dne 18. 12. 2012, č.j. 4 C 72/2012-9.
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 2. května 2013, č. j. 14 Co 163/2013-27, usnesení soudu prvního potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, které podáním ze dne 6. 5. 2014 vzali zcela zpět.
Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 1. a 7. zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, dovolací soud (resp. předseda senátu dovolacího soudu viz § 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.
Podle § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. srpna 2014
JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á
předsedkyně senátu