33 Cdo 3399/2007
Datum rozhodnutí: 02.10.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 3399/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce I. J., s.r.o., proti žalovanému J. R., o zaplacení částky 5.008,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v H. pod sp. zn. 5 C 1506/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v B. ze dne 11. ledna 2006, č. j. 38 Co 417/2004-59, takto :


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v H. rozsudkem ze dne 14. ledna 2004, č. j. 5 C 1506/2003-21, uložil žalovanému povinnost zaplatit původní žalobkyni J. p. a. s., do tří dnů od právní moci rozsudku částku 5.008,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 6,5 % ročně od 3. 4. 2002 do zaplacení a náklady řízení ve výši 600,- Kč.


Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolání. V průběhu odvolacího řízení původní žalobkyně J. p. a. s. navrhla ve smyslu § 107a o. s. ř. v důsledku postoupení pohledávky za žalovaným vydání usnesení o procesním nástupnictví na její straně. Krajský soud v B. usnesením ze dne 11. ledna 2006, č. j. 38 Co 417/2004-59, rozhodl tak, že I. J., s. r. o. vstupuje jako žalobce na místo dosavadní žalobkyně J. p. a. s. Shledal, že pro tento postup byly splněny předpoklady uvedené v § 107a odst. 1 a 2 o. s. ř. Poté, co uvedené usnesení nabylo dne 27. 1. 2006 právní moci, odvolací soud rozsudkem ze dne 20. dubna 2006, č. j. 38 Co 417/2004-67, rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku o věci samé potvrdil, ve výroku o nákladech řízení jej změnil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu ze dne 11. ledna 2006, č. j. 38 Co 417/2004-59, podal žalovaný dovolání, v němž zpochybnil správnost postupu odvolacího soudu. Namítl, že mu nebyla dána možnost se k navrhované změně vyjádřit a že původní žalobkyně nedostala od soudu prvního stupně povolení k prodeji pohledávky za ním.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) a že je podle § 239 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. přípustné, shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Žalovaný, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 21. září 2006, č. j. 5 C 1506/2003-76, vyzván, aby si pro dovolací řízení zvolil ve lhůtě dvaceti dnů advokáta, aby ve stejné lhůtě uvedl zákonné důvody, pro které napadá usnesení odvolacího soudu, a uvedl dovolací návrh. Současně byl poučen, že když tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude jeho podání odmítnuto. Zároveň mu bylo poskytnuto poučení o možnosti podat návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu. Usnesení bylo žalovanému doručeno dne 2. 1. 2007 a zůstalo bez odezvy. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. ledna 2007, č. j. 5 C 1506/2003-83, byl žalovaný opětovně vyzván, aby si pro dovolací řízení zvolil ve lhůtě patnácti dnů advokáta, jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a doložil plnou moc zvoleného advokáta. Současně byl poučen, že když tak v určené lhůtě neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Po doručení tohoto usnesení žalovaný požádal dne 13. 2. 2007 o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Usnesením ze dne 26. dubna 2007, č. j. 5 C 1506/2003-93, soud prvního stupně tento návrh zamítl s odůvodněním, že žalovaný nesplnil předpoklady ve smyslu § 30 odst. 1 ve spojení s § 138 o. s. ř. Žalovaný dosud plnou moc jím zvoleného advokáta nedoložil.


Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaný nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 o. s. ř. Žalobkyni nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalovanému, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně 2. října 2007


JUDr. Blanka Moudrá


předsedkyně senátu