33 Cdo 3398/2008
Datum rozhodnutí: 28.01.2009
Dotčené předpisy:
33 Cdo 3398/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně A. a. s., proti žalovanému L. P., o zaplacení 6.624.530,41 Kč, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 41 Cm 101/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. března 2008, č. j. 5 Cmo 584/2007-408, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 19. března 2008, č. j. 5 Cmo 584/2007-408, potvrdil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. ledna 2007, č. j.

41 Cm 101/2000-354, v rozsahu kterým byla žalovanému a K. S., uložena povinnost zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně 3.460.000,- Kč s 12,6 % úrokem z prodlení ročně od 1. 7. 2000 do zaplacení; ve zbývajícím rozsahu, kterým jim bylo uloženo zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně i úrok z prodlení z částky 3.460.000,- Kč převyšující 12,6 % ročně, a ve výroku o nákladech řízení byl rozsudek soudu prvního stupně zrušen a věc byla v tomto rozsahu vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) dovolání.

Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu oprávněnou (žalovaným), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená

v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241

odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. července 2008, č. j. 41 Cm 101/2000-426, vyzván, aby ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení usnesení předložil soudu plnou moc advokáta nebo notáře, který jej bude v dovolacím řízení zastupovat a sepíše doplnění dovolání, nebo aby předložil doklad o svém právnickém vzdělání; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Na toto usnesení, které mu bylo doručeno v souladu s § 46 odst. 6 o. s. ř. dne 14. 7. 2008, žalovaný nereagoval a vytčený nedostatek právního zastoupení neodstranil.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedená opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy žalovaný sice

z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však

v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v. r.

předsedkyně senátu