33 Cdo 3382/2011
Datum rozhodnutí: 08.12.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 3382/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Správy služeb hlavního města Prahy , příspěvkové organizace se sídlem v Praze 8, Kundratka 1951/19, identifikační číslo 70889660, zastoupené JUDr. Jiřím Brožem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 10, Dykova 17, proti žalovanému T. P. , o zaplacení 141.600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 20 C 782/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. července 2011, č. j. 5 Co 1229/2011-203, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náklady dovolacího řízení

O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalobkyně proti rozsudku ze dne 29. července 2011, č. j. 5 Co 1229/2011-203, kterým Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne 6. dubna 2011, č. j. 20 C 782/2009-178, ve výroku zamítajícím žalobu v části, kterou se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení 141.600,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť rozsudek odvolacího soudu nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam.
Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.
Dovoláním zpochybněná právní otázka dočasného odstranění vozidla v režimu ustanovení § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, byla odvolacím soudem vyřešena v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud České republiky v rozsudku ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4546/2009, v typově obdobném případě uzavřel, že je-li vlastníkem místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice v souladu s ustanovením § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odstraněno silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, je vlastník místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice (nepřevzal-li poté vozidlo jeho provozovatel) po odpadnutí důvodu veřejného zájmu, pro který byla místní komunikace nebo průjezdní úsek silnice označena dočasně dopravní značkou zákazu státní silničních vozidel, povinen vrátit odtažené vozidlo zpět na místo, odkud bylo odtaženo. Neučiní-li tak, nejenže svévolně zasahuje do vlastnických práv majitele vozidla, ale zbytečně vytváří náklady spojené s parkováním vozidla na střeženém parkovišti, které nemohou být přičítány k tíži majitele (provozovatele) vozidla. Výše formulované závěry obstály i v rovině ústavněprávní (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 10. 2011, sp. zn. IV. ÚS 612/2011). Od vysloveného závěru nemá dovolací soud důvod se odchylovat ani v posuzované věci.
Nejsou-li dány podmínky přípustnosti dovolání, Nejvyšší soud je odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalovanému v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobkyni právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 8. prosince 2011

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á, v. r.
předsedkyně senátu