33 Cdo 3369/2008
Datum rozhodnutí: 26.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 3369/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobců a/ V. B. a b/ O. B. , zastoupených Mgr. Martinem Žižkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 15, proti žalovaným 1/ Ing. J. D. a 2/ M. B. , zastoupeným JUDr. Josefem Neštickým, advokátem se sídlem v Praze 2, Ječná 1, o uložení povinnosti učinit nabídku k uzavření kupní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 239/2006, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2007, č. j. 30 Co 425/2007-63, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalovaným, kteří jsou oprávněni společně a nerozdílně, na nákladech dovolacího řízení částku 3.480,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Josefa Neštického, advokáta se sídlem v Praze 2, Ječná 1.
O d ů v o d n ě n í:
Dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2007, č. j. 30 Co 425/2007-63, jímž byl změněn rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5. června 2007, č. j. 28 C 239/2006-41, tak, že se zamítá žaloba požadující, aby žalovaní učinili žalobcům nabídku k uzavření kupní smlouvy ohledně tam specifikovaných nemovitostí, je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 - dále jen o. s. ř. (srov. článek II, bod 12. zákona č. 7/2009), je však zjevně bezdůvodné.
Odvolací soud založil své rozhodnutí na závěru, že v případě porušení předkupního práva ohledně spoluvlastnického podílu na věci podle § 140 obč. zák. se mohou ostatní spoluvlastníci (nebo i jen někteří z nich) domáhat výkonu svého předkupního práva ohledně celého převáděného podílu, nikoli jen ohledně jeho části, která by na ně připadala podle poměru spoluvlastnických podílů za předpokladu, kdyby o realizaci předkupního práva projevili zájem všichni ostatní spoluvlastníci. Touto otázkou se dovolací soud již dříve zabýval a v rozhodnutí ze dne 31. 8. 2009, sp. zn. 33 Cdo 603/2008 dospěl k závěru, že nedojde-li k dohodě podílových spoluvlastníků o výkonu předkupního práva a projeví-li zájem o výkon tohoto práva jen někteří z nich, vztahuje se předkupní právo těchto spoluvlastníků k celému nabízenému spoluvlastnickému podílu. Potenciální nárok těch spoluvlastníků, kteří podíl (resp. tu jeho ideální část, která by na ně připadala, kdyby předkupní právo uplatnili) vykoupit nechtějí, přiroste těm spoluvlastníkům, kteří nabídku k výkupu (včas a řádně) přijali. Protože rozsudek odvolacího soudu je ohledně dovoláním zpochybněného právního závěru správný a tato otázka již byla dovolacím soudem dříve vyřešena, nezbylo než dovolání žalobců jako zjevně bezdůvodné podle § 243b odst. 1 a 5 věty prvé a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítnout.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalobcům, jejichž dovolání bylo odmítnuto uložil dovolací soud povinnost zaplatit žalovaným náklady, které jim vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta ve výši 2.600,- Kč (§ 7 písm. e/, § 14 odst. 1 ve spojení s § 15, § 18 odst. 1 a 2 a § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální náhrady hotových výdajů v částce 300,- Kč (§ 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) z částky 580,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.). Platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobci dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, můžou žalovaní podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).
V Brně dne 26. srpna 2010
JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á, v. r.
předsedkyně senátu