33 Cdo 3344/2015
Datum rozhodnutí: 11.08.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 3344/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Brno, Hlinky 64/151, identifikační číslo: 255 08 881, zastoupené Mgr. Michaelem Buchlovským, advokátem se sídlem Brno, Kopečná 987/11, proti žalované J. R. , o 1.025,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 119 C 62/2014, o odvolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2015, č. j. 49 Co 62/2015-60, takto:


Řízení o odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2015, č. j. 49 Co 62/2015-60, se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Brně usnesením ze dne 1. 12. 2014, č. j. 119 C 62/2014-45, vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení doplnila tvrzení obsažená v žalobě a navrhla důkazy k jejich prokázání podle § 118a odst. 1, 3 o. s. ř.
Proti usnesení soudu prvního stupně podala žalovaná odvolání, které Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. 2. 2015, č. j. 49 Co 62/2015-60, odmítl pro vady, jež brání pokračování v odvolacím řízení (§ 43 a § 211 o. s. ř.).
Usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná odvoláním.
Odvolání však není opravným prostředkem proti rozhodnutí krajského (městského) soudu jako soudu odvolacího (srov. § 201 a § 10 o. s. ř.). Tomu odpovídá i skutečnost, že Nejvyšší soud může být jen soudem prvního stupně nebo soudem dovolacím (srov. § 9 odst. 5 a § 10a o. s. ř.) a že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pročež řízení o takovém odvolání , které touto vadou trpí, nelze než podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavit. Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2001, pod číslem 85, ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2002, pod číslem 139, a ze dne 16. 7. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2040/2014).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 11. srpna 2015
JUDr. Blanka M o u d r á
předsedkyně senátu