33 Cdo 3342/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 3342/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425 (identifikační číslo osoby 27232433), zastoupené Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, 28. října 219/438, proti žalovanému V. B. , o 36.077,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 9 C 287/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 2014, č.j. 57 Co 567/2014-232, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 29. 8. 2014, č.j. 9 C 287/2007-214, jímž okresní soud zastavil řízení o návrhu žalovaného na přiznání osvobození od soudních poplatků.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním a požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 11. 3. 2015, č.j. 9 C 287/2007-241, potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 29. 4. 2015, č.j. 57 Co 239/2015-250, žádosti žalovaného na ustanovení zástupce pro dovolací řízení nevyhověl.
Usnesením ze dne 30. 6. 2015, č.j. 9 C 287/2007-254, soud prvního stupně žalovaného vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Výzvě, která mu byla doručena 8. 7. 2015, žalovaný nevyhověl.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o.s.ř. ), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení o dovolání žalovaného zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. července 2015
JUDr. Pavel K r b e k
předseda senátu