33 Cdo 3336/2008
Datum rozhodnutí: 19.09.2008
Dotčené předpisy:
33 Cdo 3336/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně L. B., , zastoupené Mgr. MUDr. J. M., advokátem 1, proti žalované E. S., s. r. o. v likvidaci, o zaplacení částky 123.590,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích, pod sp. zn. 9 C 44/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. října 2007 č. j. 9 Co 1000/2005 - 134, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 4. října 2007 č. j. 9 Co 1000/2005 134, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 27. června 2005 č. j. 9 C 44/99 - 104, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 123.590,- Kč s příslušenstvím a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání sepsané 25. 2. 2008 a doplněné podáním z 26. 6. 2008. Namítá, že odvolací soud věc nesprávně právně posoudil, neboť řešil otázku platnosti kupní smlouvy v rozporu s hmotným právem. Navrhla, aby dovolací soud zrušil jak rozhodnutí odvolacího soudu, tak i rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání bylo podáno k tomu legitimovaným subjektem (žalobkyní), je však opožděné.

Podle § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Jak je zřejmé z obsahu spisu, rozsudek odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k podání dovolání i o soudu, u něhož se podává, byl žalobkyni doručen 7. prosince 2007. Podala-li následně žalobkyně dovolání k poštovní přepravě dne 25. února 2008, učinila tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty, neboť ve smyslu § 57 odst. 2 o. s. ř. připadl poslední den dvouměsíční lhůty k podání dovolání na středu 7. února 2008 a dovolání je tudíž opožděné.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), opožděné dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218a o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. září 2008

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á

předsedkyně senátu