33 Cdo 3311/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 3 o. s. ř., čl. 243f odst. 2 o. s. ř.33 Cdo 3311/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce Ing. A. N. , proti žalované Turfing s. r. o. se sídlem v Horažďovicích, Předměstí 1005, identifikační číslo 49790137, o návrhu žalobce na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 7 C 228/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. března 2013, č. j. 11 Co 166/2013-186, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Proti v záhlaví uvedenému usnesení Krajského soudu v Plzni podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 9. září 2013 zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Podle § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. se výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení neodůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Václav Duda
předseda senátu