33 Cdo 3289/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.



33 Cdo 3289/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně VPS CZ s.r.o. , se sídlem v Hradci Králové, Vážní 1003 (identifikační číslo 25963805), zastoupené JUDr. Karlem Kavalírem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Buzulucká 431/2, proti žalovanému V. H. , zastoupenému JUDr. Markétou Pakandlovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Hradební 548/3, o 276.519,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 108 C 227/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 6. 2013, č.j. 21 Co 477/2010-186, takto : I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 11.744,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám JUDr. Karla Kavalíra, advokáta.
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví uvedeným rozhodnutí krajský soud ve věci samé potvrdil rozsudek ze dne 28. 7. 2010, č.j. 108 C 227/2009-72, jímž Okresní soud v Hradci Králové zamítl žalobu o zaplacení 276.519,- Kč s příslušenstvím (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů tak, že žalovanému nepřiznal na jejich náhradu právo (výroky II., III.).
Dovolání, jímž žalovaný napadl rozsudek odvolacího soudu ve výrocích II. a III., neobsahuje náležitost vyžadovanou § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen o.s.ř. ), přičemž tuto vadu, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranil (§ 241b odst. 3 o.s.ř.). Dovolání konkrétně neobsahuje žádný údaj o tom, v čem žalovaný spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v § 237 o.s.ř. považuje za splněné. Ve vztahu k přípustnosti dovolání pouze konstatoval, že dovolání je přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, a tedy dle novelizovaného ustanovení § 237 o.s.ř. je dovolání přípustné, když finanční plnění přesahuje částku 50.000,- Kč.
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2013
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu