33 Cdo 3284/2009
Datum rozhodnutí: 24.01.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 3284/2009


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce Ing. Z. M. , zastoupeného JUDr. Ing. Jiřím Kurucem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, I. P. Pavlova 568/38, proti žalovanému K. B. , zastoupenému JUDr. Josefem Koubíkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové 2, Letců 1005, o 75.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 26 C 65/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 4. 2009, č.j. 26 Co 534/2008-196, takto :

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalovaného proti v záhlaví citovanému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil rozsudek ze dne 13. 8. 2008, č.j. 26 C 65/2004-166, jímž Okresní soud v Trutnově uložil žalovanému zaplatit žalobci 75.000,- Kč s 2% úroky z prodlení od 1. 1. 2004 do zaplacení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále též jen o.s.ř. ), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., neboť hodnocením v dovolání obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř).
Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. spjata se závěrem o zásadním významu rozhodnutí po stránce právní, vyplývá, že dovolací přezkum se otevírá toliko pro posouzení otázek právních, navíc otázek zásadního významu; způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je tedy důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. (nesprávné právní posouzení věci). Výjimečně může být v dané souvislosti relevantní i dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř. (řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci), a to v případě, že otázka, zda je či není takové vady, vychází ze střetu odlišných právních názorů na výklad procesněprávního předpisu.
Dovolací výtky podřaditelné výlučně důvodu uvedenému v § 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř. nesplňují podmínku sporného výkladu či aplikace procesních norem.
Poukazuje-li žalovaný na to, že žalobce v průběhu řízení nepřekvalifikoval požadavek na zaplacení 75.000,- Kč z titulu vrácení dluhu z půjček na bezdůvodné obohacení, přehlíží, že nárok uplatněný žalobou je vymezen rozhodujícími skutkovými okolnostmi, přičemž jeho právní kvalifikace účastníkem řízení není pro soud závazná (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 1998, sp. zn. 2 Odon 154/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 17/98 pod č. 119, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1934/2001, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutích a stanovisek 9-10/2004 pod č. 78) Nepřiléhavá je rovněž námitka absence poučení podle ustanovení § 118a o.s.ř. Postup podle tohoto ustanovení přichází v úvahu jen tehdy, jestliže účastníky uvedená tvrzení a navržené (případně nenavržené, ale provedené) důkazy nepostačují k tomu, aby byl objasněn skutkový stav věci; postačují-li v řízení uskutečněná tvrzení a navržené (či nenavržené, ale provedené) důkazy pro objasnění skutkové stránky věci i při případném jiném právním názoru soudu, není třeba k poučení podle § 118a odst. 2 o.s.ř. přistupovat (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2003, sp. zn. 21 Cdo 121/2003, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3090/2008, uveřejněný v časopise Soudní judikatura 6/2010 pod č. 80).
Výjimečnost dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř. pro založení přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. se zjevně nepojí s tvrzením, že soud prvního stupně doručil žalovanému 16. 9. 2008 pouze koncept rozhodnutí, kdežto jeho originál v podobě, jak je obsažen ve spise a jak byl přezkoumán odvolacím soudem, mu byl doručen až 28. 5. 2009, a s (opožděným, srov. § 40 odst. 3 o.s.ř.) návrhem na doplnění protokolu o jednání soudu prvního stupně z 29. 7. 2008.
Dovolání, které není přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (žalobci, který by měl právo na jejich náhradu, v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. ledna 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu