33 Cdo 3250/2007
Datum rozhodnutí: 30.10.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 3250/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Mgr. M. D., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1/ A. P. a 2/ V. P., o zaplacení 24.996,90 Kč, vedené u Obvodního soudu pro P. 5 pod sp. zn. 4 C 434/2001, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v P. ze dne 6. prosince 2005, č. j. 25 Co 406/2005-167, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.965,- Kč k rukám advokáta.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v P. rozsudkem ze dne 6. prosince 2005, č. j. 25 Co 406/2005-167, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro P. ze dne 10. května 2005, č. j. 4 C 434/2001-137, kterým byla žalovaným uložena povinnost společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni 24.996,90 Kč a na náhradě nákladů řízení 26.650,- Kč; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní (nezastoupeni advokátem) dovolání.


Dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými (žalovanými), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).


Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Protože žalovaní nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením Obvodního soudu pro P. ze dne 23. března 2006, č. j. 4 C 434/2001-172, které osobně převzali žalovaná dne 29. 3. 2006 a žalovaný dne 4. 4. 2006, vyzváni, aby ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení usnesení předložili soudu plnou moc advokáta nebo notáře, který je bude v dovolacím řízení zastupovat a sepíše doplnění dovolání, nebo aby předložili doklad o svém právnickém vzdělání; současně byli poučeni o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Žalovaní v reakci na usnesení požádali Nejvyšší soud ČR, aby přijal dovolání bez advokáta a odstranil tak tvrdost zákona a v dalším z přípisů potom uvedli, že o ustanovení zástupce nežádají, resp. nežádali. Nedostatek právního zastoupení neodstranili.


Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedená opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalovaným, kteří z procesního hlediska zavinili, že řízení o jejich dovolání bylo zastaveno, byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni náklady, které jí vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 2.890,- Kč (§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.


V Brně 30. října 2007


JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á


předsedkyně senátu