33 Cdo 3243/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř., § 242 odst. 2 písm. b) o. s. ř.33 Cdo 3243/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce MUDr. V. Š. , zastoupeného JUDr. Vladimírem Zonkem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Sadová 553/8, proti žalovanému M. Š. , zastoupenému Mgr. Ivetou Magnuskovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, Ó. Lysohorského 702, o 266.918,50 Kč, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 118 EC 302/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 6. 2013, č.j. 71 Co 174/2013-208, takto :

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 11.698,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám JUDr. Vladimíra Zonka, advokáta.

O d ů v o d n ě n í:
Dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil ve věci samé rozsudek ze dne 23. 10. 2012, č.j. 118 EC 302/2011-159, jímž Okresní soud ve Frýdku-Místku uložil žalovanému a DEKSTAV CZ, s.r.o. (v řízení před soudy nižších stupňů v postavení druhé žalované) zaplatit žalobci společně a nerozdílně 266.918,50 Kč, není podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 1 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále jen o.s.ř. ), přípustné.
Právní závěry odvolacího soudu, které dovolatel zpochybnil, jsou v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu [závazek žalovaného jako budoucího prodávajícího ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní, tj. povinnost v dohodnuté době uzavřít s žalobcem kupní smlouvu, v důsledku změny poměrů ve smyslu § 50a odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz § 3028 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen obč. zák. ), nezanikl (srov. rozsudky ze dne 30. 1. 2012, sp. zn. 33 Cdo 3216/2010, ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 33 Cdo 884/2010), nelze aplikovat § 545 odst. 3 obč. zák., podle kterého dlužník není povinen smluvní pokutu zaplatit, jestliže porušení povinnosti nezavinil (srov. usnesení ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2841/2010)].
Bezcenné jsou výtky zpochybňující skutkový stav věci (že k uzavření realizační smlouvy nepodal žalobce výzvu také za manželku M. Š., že nebylo prokázáno, že realizační smlouva byla 31. 10. 2008 sepsána a připravena k podpisu v kanceláři zmocněnce žalobce, že kupní smlouvu měl připravit žalovaný, že žalobce sledoval zřejmě nepoctivý záměr ). Je třeba připomenout, že argumentace v dovolání obsažená se týká sporu mezi žalobcem a obchodní společností DEKSTAV CZ s.r.o., která se smlouvou o smlouvě budoucí ze 17. 5. 2008 zavázala do 31. 10. 2008 převést žalobci rodinný dům rozestavěný na pozemku parc. č. st. 2271 v katastrálním území Č. Dovolací soud však nemůže na základě dovolání podaného žalovaným přezkoumat rozsudek ve výroku, jímž odvolací soud uvedené obchodní společnosti uložil zaplatit (solidárně s žalovaným) žalobci 266.918,50 Kč (srov. § 242 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.).
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, 2 o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. ledna 2014

JUDr. Pavel K r b e k předseda senátu